DISCOVER THE WORLD

Ogień w lesie a prawo


Ogień w lesie a prawo

Rozpalanie ogniska w lesie

– czyli co można a czego nie.

Brak ognia nawet w przypadku zwykłego wypadu nad jezioro ze znajomymi może być uciążliwy, a co dopiero w przypadku wyprawy survivalowej.

Jak wiadomo ogień, woda i schronienie to podstawy przetrwania – każdy poradnik, książka czy film mówi jasno że są to pierwsze rzeczy na jakich powinniśmy się skupić.

Niestety, nasze prawo daje bardzo małe pole manewru osobom chcącym przeżyć przygodę survivalową.

W tym artykule skupimy się na prawnym aspekcie rozpalanie ogniska w lesie i jego obrębie.

 

Rozpalanie ogniska w lesie

Na początku trochę teorii – mianowicie przepisy i paragrafy :


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2))

zarządza się, co następuje:

(…)

§ 36. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy
lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru:

 1. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu
 2. palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych.

(…)


Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114 z późn. zm.)

Art. 82. § 1. ust. 7-9

(…)

w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu:

 • używa ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem,
 • roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,
 • pozostawia rozniecony ogień,
 • korzysta z otwartego płomienia,
 • wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne,
 • porzuca nie ugaszone zapałki lub niedopałki papierosów,
 • dopuszcza się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru,

8) roznieca lub pozostawia ognisko w pobliżu mostu drewnianego albo przejeżdża przez taki most z otwartym ogniem lub z nie zamkniętym paleniskiem

9) wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi ochrony lasu przed pożarem, nie wykonuje zabiegów profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

(…)


icon-magnifyZa rozpalanie ognia w miejscu do tego nieprzeznaczonym, możemy dostać mandat w wysokości od 20 zł do nawet 5 tys. zł. Kodeks karny mówi także, że ten, kto stwarza zagrożenie pożaru wielkich rozmiarów, podlega karze pozbawiania wolności do 10 lat.


A więc tyle by było w teorii…

Widzimy jasno że legalne rozpalanie ogniska w lesie jest praktycznie nie możliwe (poza miejscami do tego przeznaczonymi).

Oczywiście można powiedzieć „przecież będę w środku lasu – kto mnie złapie” i w tym miejscu można się zgodzić, ale jeśli sytuacja taka by nastąpiła trzeba się liczyć z mandatem, i to nie koniecznie małym.
Raczej nikt z nas nie chciałby wrócić do domu z mandatem zamiast wspaniałych wspomnień z wyprawy.
A więc co nam zostaje ?

– Otóż mamy jeszcze jedną opcje :
Paragraf § 36 w jednym z podpunktów mówi nam :
” rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu”

I właśnie w tym momencie pojawia się nasza szansa – chociaż najczęściej niestety nikła to jednak szansa.

 • W przypadku lasów prywatnych musimy uzyskać zgodę właściciela.
 • W przypadku lasów państwowych musimy uzyskać zgodę zarządcy lasu – czyli leśniczego.

Na koniec warto dodać jeszcze jedną ważną rzecz, mianowicie stan zagrożenia pożarem lasu.

Są 4 stopnie zagrożenia pożarem lasu.

 1. 0 – brak zagrożenia
 2. I – małe zagrożenie
 3. II – duże zagrożenie – bądź ostrożny
 4. III – katastrofalne zagrożenie, całkowity zakaz palenia ognisk oraz możliwy zakaz wstępu do lasu (szukaj znaków ostrzegawczych)

Jeśli latem przez długi okres jest dużo słońca, mało deszczu to jak wiadomo runo leśne jak i drewno jest suche jak wiór w takim przypadku najczęściej do czynienia mamy ze stanem zagrożenia na poziomie II lub III, i w takim wypadku raczej nie ma co planować wyprawy survivalowej, kary są zaostrzone no i przede wszystkim zwiększone jest ryzyko pożaru lasu.


TAGI:

gdzie można rozpalić ognisko
ogień w lesie a prawo
Rozpalanie ogniska w lesie
Copyright © 2015 - 2024 www.esurvival.pl. All rights reserved. By CrizzStudio